این دوره فقط ویژه ساکنین استان تهران میباشد و ساکنین دیگر استانها باید به هیات خود مراجعه نمایند