تدکر مهم : در ابتدا میبایست ثبت نام شما در سامانه فدراسیون با واریز آنلاین سهم فدراسیون قطعی گردد و نام این دوره در قسمت دوره های من برای شما قابل مشاهده باشد ، اگر در سامانه فدراسیون ثبت نام شما کامل نباشد ، اجازه حضور در دوره را نخواهید داشت و مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل برگشت نمیباشد .