تدکر مهم : در ابتدا میبایست ثبت نام شما در سامانه فدراسیون با واریز آنلاین سهم فدراسیون قطعی گردد، اگر در سامانه فدراسیون ثبت نام شما کامل نباشد ، اجازه حضور در دوره را نخواهید داشت و مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل برگشت نمیباشد .